Direct contact Telefoon (0544) 37 11 30
Tekstgrootte
Telefoon

Berichtgeving rondom coronavirus

Update 21-1: Wat is ons beleid rondom het coronavirus?

In de persconferentie van 20 januari zijn extra maatregelen aangekondigd. Deze maatregelen gelden tot en met 9 februari. De continuïteit van zorg is, ook de komende weken, zoveel als mogelijk leidend als het gaat om zorg, behandeling, ondersteuning en jeugdhulp. Dat betekent dat de ambulante begeleiding, dagbesteding en logeeropvang gewoon doorgaan zoals dat nu ook het geval is. In deze update vind je altijd het complete overzicht van de maatregelen en het beleid binnen De Lichtenvoorde.

De richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid zijn richtinggevend en kaderstellend. Zie voor meer informatie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Avondklok
Het kabinet heeft besloten dat op zaterdag 23 januari de avondklok ingaat. Dit houdt in dat het verboden is om tussen 21.00 uur en 4.30 uur op straat te zijn. Mensen mogen dan alleen naar buiten als het noodzakelijk is.

Zijn er cliënten die een werkgeversverklaring nodig hebben? Dan bespreekt de begeleider dit tijdig met de cliënt en de werkgever van de cliënt. De Lichtenvoorde geeft geen werkgeversverklaringen aan cliënten.

Hoe gaan we als De Lichtenvoorde om met het naleven van de avondklok door cliënten?
Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de avondklok. Als een cliënt tóch naar buiten wil tijdens de avondklok, dan kunnen we het gesprek aangaan hierover en aangeven wat het risico is. Bijvoorbeeld het krijgen van een boete van €95,- die voor eigen rekening is.

De avondklok betekent ook dat cliënten tijdens de avondklok géén bezoek mogen ontvangen. Bezoek moet daarom zorgen dat ze voor de avondklok weer thuis zijn en mogen dan niet meer
op de locatie zijn.

Wat betekenen de aangepaste bezoekregels voor cliënten?
Voor cliënten gelden dezelfde maatregelen als de landelijke maatregelen.

Bezoek is welkom op de locatie. Er gelden wel een aantal regels. De bezoekregeling is als volgt:
- Bezoekers en cliënten mogen geen coronaklachten hebben.
- Bezoek meldt zich vooraf aan bij de begeleiders van de locatie.
- Een cliënt mag 1 keer per dag bezoek ontvangen. Dit bezoek mag uit maximaal 1 persoon bestaan (exclusief kinderen tot en met 12 jaar). Deze maatregel gaat per direct in.
- Cliënten mogen tijdens de avondklok géén bezoek ontvangen. Bezoek moet daarom zorgen dat ze voor de avondklok weer thuis zijn en mogen dan niet meer op de locatie zijn.
- Bezoek mag alleen op de kamer/het appartement van de cliënt ontvangen worden. Dus niet in de centrale ruimte/huiskamer.
- Het is van belang om de afstand van minimaal 1,5 meter ook in de eigen ruimte van de cliënt te waarborgen.
- De hygiëneregels en het beleid voor mondneusmaskers blijven uiteraard gelden.
- Groepen buiten: voor groepswonen geldt maximaal 1 begeleider met 3 cliënten. Voor appartementwonen geldt maximaal 2 personen van verschillende huishoudens.

Als het gaat om bezoeken van cliënten aan familie, benadrukken we dat de cliënt dan uiteraard een bezoeker is en niet meetelt als gezinslid.

Alle teams informeren zelf de verwanten over de wijzigingen in beleid.

Beleid mondneusmaskers
Iedereen die op bezoek komt op locaties moet een mondneusmasker op als zij zich bewegen door de locatie, het appartement, de kamer tot aan het moment dat zij gaan zitten. Tijdens het bezoek houden mensen, ook met mondneusmasker, minimaal 1,5 meter afstand. Ook in het
appartement/kamer van de cliënt. Het mondneusmasker gaat weer af bij het verlaten van een gebouw.

Ambulante begeleiding

We merken dat medewerkers zelf goed kunnen inschatten of fysiek bezoek mogelijk is. Dit gaat altijd in overleg met de cliënt. Als je goed de 1,5 m afstand kunt houden, kan het bezoek gewoon doorgaan. Als je bij de cliënt thuis de 1,5 m niet aan kunt houden, dan kan de afspraak ook
extern plaatsvinden. Als er klachten zijn bij de cliënt of bij jezelf, dan gaat verloopt de afspraak via beeldbellen. Zo kunnen we continuïteit van zorg blijven bieden. Denk uiteraard altijd goed aan de
hygiëneregels.

Dagbesteding

In de landelijke maatregelen en vanuit de VGN worden geen specifieke maatregelen genoemd voor dagbesteding. Daarnaast is er nu geen reden binnen De Lichtenvoorde om het beleid hierin aan te passen. We zetten de dagbesteding daarom zo voort zoals we dit nu al doen, uiteraard conform
de regels. We volgen de ontwikkelingen op de voet. Als het in de komende periode noodzakelijk blijkt, zullen we uiteraard het beleid aan moeten passen. We willen hierbij wel benadrukken dat als cliënten klachten hebben, ook lichte klachten, zij op de woonlocatie blijven.

Vervoer

Het vervoer voor cliënten blijft zoals dat nu geregeld is.

Bezoek contactberoepen

De Rijksoverheid heeft het bezoek aan niet medische contactberoepen verboden. Bezoek aan kappers, schoonheidsspecialisten etc. is nu niet mogelijk. Dat betekent ook dat deze contactberoepen niet hun behandelingen op de locatie mogen uitvoeren. Afspraken met medische
contactberoepen, zoals fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en tandarts kunnen wel doorgaan. Behandeling door de pedicure kan alleen doorgaan als het een medische noodzakelijke behandeling betreft. Het dragen van een mondneusmasker is verplicht door de dienstverlener en de cliënt en begeleider.

Sporten

Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen buiten mag op 1,5 meter afstand met maximaal 2 personen. Kinderen t/m 17 jaar uitgezonderd.

Reizen en vakantie

Vermijd alle niet-noodzakelijke reizen. Blijf zoveel mogelijk thuis. Reis alleen met het openbaar vervoer voor noodzakelijke reizen. Reis niet naar het buitenland en boek geen reis tot en met 31 maart.

Vrijwilligers
Daar waar mogelijk kijken we hoe we met vrijwilligers invulling kunnen geven aan sociale contacten met cliënten die daar behoefte aan hebben. In sommige gevallen zijn vrijwilligers de vaste bezoekers voor cliënten. Vrijwilligers dragen ook bij aan dagbesteding waar de dagbesteding nog niet volledig weer is opgepakt. Of ze hebben een bijdrage op jongerengroepen waar cliënten nu
waarschijnlijk thuis zijn van school.

Uitleg voor cliënten
Er komt een uitleg van de persconferentie van woensdag 20 januari op de speciale internetpagina voor cliënten: www.delichtenvoorde.nl/corona.

Tot slot
Het blijft van belang dat we alle RIVM-maatregelen goed naleven.
- Vermijd (te) drukke plekken
- Houd minimaal 1,5 meter afstand
- Was handen goed en regelmatig
- Hoest en nies in binnenkant elleboog
- Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die na gebruik weg
- Blijf thuis bij coronagerelateerde klachten
- Draag een mondkapje

Ik heb er alle vertrouwen in dat we dit ook de komende tijd weer samen goed oppakken.

Met vriendelijke groet,
Hans Poortier

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Update 20-1: Coronavaccinatie cliënten, stand van zaken

We hebben vorige week op deze webpagina gemeld dat er wijzigingen in de vaccinatiestrategie van de overheid waren. Ondertussen is er meer duidelijkheid. Hierdoor hebben we de informatiebrieven en toestemmingsverklaringen voor de cliënten die bij De Lichtenvoorde wonen en minimaal 18 jaar zijn, kunnen versturen.

Wie ontvangen de toestemmingsformulieren?

Als cliënten een wettelijk vertegenwoordiger hebben, een mentor of curator, zijn de brieven en toestemmingsformulieren verstuurd naar de wettelijk vertegenwoordiger. Aan de vertegenwoordiger het verzoek dit samen met de cliënt te bespreken en het toestemmingsformulier in te vullen.

De informatie en toestemmingsformulieren voor cliënten, die geen wettelijk vertegenwoordiger hebben en die zelf hun keuze kunnen maken, worden bezorgd op de locatie. Cliënten vullen zelf hun keuze in.

Er zullen ook cliënten zijn, die mogelijk zelf niet de keuze kunnen maken, maar ook geen wettelijk vertegenwoordiger hebben. Voor deze laatste cliënten vragen we aan de begeleiders van de locatie om contact te leggen met contactpersonen van cliënten die met de cliënt de keuze kunnen maken. Zij weten wie voor die cliënten de eerste contactpersonen zijn.

Cliënten Anke Marjolein en Kalverweidendijk
Achterhuis
De cliënten van Anke Marjolein en Kalverweidendijk Achterhuis hebben als eerste de informatiebrief en toestemmingsformulieren ontvangen. Zij vallen onder de medische zorg van de specialist ouderengeneeskunde. Zij worden gevaccineerd met het PfizerBioNtech vaccin. Ze zullen naar verwachting de eerste cliënten van De Lichtenvoorde zijn die gevaccineerd gaan worden. Voor de cliënten Anke Marjolein en Kalverweidendijk Achterhuis willen we graag vóór 25 januari de toestemmingsformulieren retour hebben.

Overige cliënten 18+ wonend bij De Lichtenvoorde

De informatiebrieven en toestemmingsformulieren vaccinatie voor cliënten wonend bij De Lichtenvoorde zijn ook de deur uit. De cliënten die toestemming geven voor de vaccinatie, worden gevaccineerd door of in opdracht van de huisarts. Zij krijgen het Moderna vaccin. Er is nog geen
data voor het vaccineren bekend. De huisartsen zijn bezig het vaccinatietraject voor te bereiden.

Let op
: het gaat niet om cliënten die ambulant begeleid worden door De Lichtenvoorde, cliënten van de Gieterij en cliënten jonger dan 18 jaar (peildatum 1 februari 2021). Ambulante cliënten worden voor vaccinatie uitgenodigd door de huisarts/GGD wanneer zij aan de beurt zij vanwege hun leeftijd en/of medische indicatie.

Gesprek aangaan met cliënt over coronavaccinatie

Wij vragen daarom om met cliënten in gesprek te gaan, zodat ze een weloverwogen keuze kunnen maken. Als hulpmiddel zijn er diverse praatplaten:

Klik hier voor de praatplaat over het coronavaccin

De eerste pagina is voor cliënten. De tweede is voor meer informatie voor de begeleider/verwant.

Klik hier voor de praatplaat Tips bij angst voor de prik.

Vanuit Steffie is er een duidelijke uitleg over het coronavaccin.

De genoemde informatie staat ook op onze speciale cliëntenpagina op internet.

Zijn er vragen?

Stuur dan een e-mail naar coronavirus@delichtenvoorde.nl.

______________________________________________________________________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________________________________________________________

Beste verwant,

Zoals u ongetwijfeld heeft vernomen, komt de start van de vaccinatie tegen het coronavirus dichterbij. In Nederland wordt dit georganiseerd vanuit het ministerie van VWS in samenspraak met de GGD’s in de regio’s.

De Lichtenvoorde volgt de ontwikkelingen op de voet. Er is een coronateam dat alle informatie verzamelt, leest en beoordeelt. Het is onmogelijk om al die informatie op de website te plaatsen en moeten daarom keuzes maken.

We weten dat er mensen zijn die vinden dat iedereen in Nederland verplicht gevaccineerd zou moeten worden, zeker in de zorg. En we weten dat er mensen zijn die vinden dat het coronavirus niet bestaat. Beide uitersten zijn wat ons betreft niet aan de orde. Er komt geen verplichting tot vaccinatie en het virus bestaat wel degelijk. We ondervinden dagelijks de gevolgen.

We vinden het belangrijk dat iedereen zich goed laat informeren over het vaccineren en alles wat daar bij komt kijken. We zullen met enige regelmaat geverifieerde en neutrale informatie plaatsen op de website. De informatie verandert zo snel dat versturen per brief geen optie is.

Ik snap heel goed dat cliënten, medewerkers en uzelf waarschijnlijk ook, goed geïnformeerd willen worden, zodat iedereen een eigen weloverwogen keuze kan maken. Wat die keuze ook is, we respecteren het en we moeten die keuze ook van elkaar respecteren.

Persoonlijk heb ik wel een mening als het gaat om vaccineren of niet. Mijn wens is dat we elkaar weer kunnen ontmoeten, dat we samen kunnen zijn, dat cliënten een knuffel kunnen geven als ze daar behoefte aan hebben en dat we terug gaan naar de vrijheid zoals we die gewoon waren. Vaccineren is daarin een belangrijke stap. Zonder vaccinatie blijft het virus lang rondgaan en blijft de zorg overbelast.

Er komt nu dagelijks informatie binnen over mogelijke volgorde van vaccineren, locaties waar dat mogelijk zou kunnen, wanneer er gestart zou kunnen worden etc. Er is echter nog geen concreet antwoord op de drie vragen: wie, wanneer en waar? Zodra we wel concrete informatie hebben, zullen we die uiteraard met u delen. Hou daarom deze website in de gaten.

Een algemeen en neutraal filmpje van de Universiteit van Nederland is te zien via deze link. Het filmpje bevat veel goede informatie bevat waarbij voordelen en nadelen worden belicht en goede uitleg wordt gegeven. Daarnaast een link naar een website van de rijksoverheid met nuttige informatie: www.coronavaccinatie.nl

Zodra het maar enigszins mogelijk is zal ik mij laten vaccineren, omdat ik wens dat we weer ‘gewoon’ samen kunnen leven. Ik hoop op uw ondersteuning hierin.

Hartelijke groet,

Hans Poortier

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Update 16-12: Wat is ons beleid rondom het coronavirus?

In de persconferentie van 14 december is aangekondigd dat we teruggaan naar de algehele lockdown. En dat is niet niks. We zullen er echter samen weer de schouders onder zetten. Zo zorgen we ervoor dat we de feestdagen zo goed, gezellig en veilig mogelijk laten verlopen. In deze nieuwsbrief informeren we u graag over wat de maatregelen betekenen.

Onze zorg en ondersteuning gaat zoveel mogelijk gewoon door zoals dat tot nu toe het geval was. Dat geldt dus ook voor de ambulante begeleiding, dagbesteding en logeeropvang. Het is daarbij uiteraard belangrijk dat we ons allemaal aan de maatregelen houden en alert blijven.

Hieronder vindt een uitleg wat de aangescherpte maatregelen inhouden. Wij volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Meer informatie hierover vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.

Wat betekent het voor het bezoek van cliënten?

Voor cliënten gelden dezelfde maatregelen als de landelijke maatregelen. Bezoek is uiteraard van harte welkom op de locatie. Zoals u zult begrijpen, gelden er nog steeds een aantal belangrijke regels.

 • Bezoekers en cliënten mogen geen coronaklachten hebben.
 • Bezoek meldt zich van te voren aan bij de begeleiders van de locatie.
 • Cliënt mogen 1 keer dag bezoek ontvangen. Dit bezoek mag uit maximaal 2 personen bestaan (exclusief kinderen tot en met 12 jaar).
 • Op 24, 25 en 26 december mag de cliënt ook 1 keer per dag bezoek ontvangen. Dit bezoek mag dan uit maximaal 3 personen bestaan (exclusief kinderen tot en met 12 jaar).
 • Bezoek mag alleen op de kamer/het appartement van de cliënt ontvangen worden. Dus niet in de centrale ruimte/huiskamer.
 • Het is van belang om de afstand van minimaal 1,5 meter ook in de eigen ruimte van de cliënt te waarborgen.
 • Er mogen niet meer dan 3 personen in 1 ruimte zijn. Op 24, 25 en 26 december geldt een maximum van 4 personen.
 • Voor groepen buiten geldt dat de cliënt maximaal met één ander persoon uit een ander huishouden buiten mag zijn.
 • Bij een bezoek van cliënten aan familie of andere naasten, betekent dit dat de cliënt één van de bezoekers is. De cliënt telt in dat geval niet als gezinslid.
 • De hygiëneregels en het beleid voor het gebruik van mondneusmaskers blijven uiteraard gelden.

Als teams strengere regels willen hanteren, bijvoorbeeld omdat gangen smal zijn of er geen looproutes kunnen zijn, dan kunnen zij dat doen. Teams kijken dus zelf naar wat passend en veilig is en dit met u bespreken.

Beleid mondneusmaskers

Houdt u tijdens het bezoek uw mondneusmasker op en houd, ook met mondneusmasker, minimaal 1,5 meter afstand. Dit geldt ook in het appartement/kamer van de cliënt. Het mondneusmasker kan weer af bij het verlaten van een gebouw. De mondneusmaskers staan bij de ingang van de locatie. Er staat een prullenbak, zodat u de mondneusmaskers na gebruik weg kunt gooien. Ook is er desinfectans aanwezig, zodat u bij binnenkomst uw handen kunt ontsmetten. Ook dat blijft nodig.

Bezoek contactberoepen

De Rijksoverheid heeft het bezoek aan niet medische contactberoepen verboden. Bezoek aan kappers, schoonheidsspecialisten etc. is nu niet mogelijk. Dat betekent ook dat deze contactberoepen niet hun behandelingen op de locatie mogen uitvoeren. Afspraken met medische contactberoepen, zoals fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en tandarts kunnen wel doorgaan. Behandeling door de pedicure kan alleen doorgaan als het een medische noodzakelijke behandeling betreft. Het dragen van een mondneusmasker is verplicht door de dienstverlener en de cliënt en begeleider.

Reizen en vakantie

De regel is vermijd alle niet-noodzakelijke reizen en blijf zoveel mogelijk thuis. Reizen met het openbaar vervoer mag alleen bij noodzakelijke reizen. Verder geldt: reis niet naar het buitenland en boek geen reis tot half maart.

Tot slot

Ik heb er alle vertrouwen in dat we deze maatregelen ook de komende tijd weer samen goed oppakken. Ik bedank u allemaal voor uw medewerking en inzet om de situatie zo goed en veilig mogelijk te houden voor de cliënten, voor uzelf en voor onze medewerkers.

Ik wens u, ondanks alle maatregelen, hele fijne feestdagen toe

Met vriendelijke groet,

Hans Poortier
Bestuurder De Lichtenvoorde

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Beleid gebruik mondneusmaskers bij De Lichtenvoorde

(9 oktober 2020)

Het aantal besmettingen in Nederland en de Achterhoek neemt hand over hand toe. Dat baart ons grote zorgen voor de gezondheid van cliënten én medewerkers. En als medewerkers in quarantaine of isolatie moeten, dan komt de continuïteit van de dienstverlening ook in het gedrang. Daarom moeten we alles op alles zetten om besmettingen zo veel mogelijk te voorkomen.


Aanvullende beschermingsmaatregel

Het virus wordt overgebracht van mens op mens, doordat mensen onderling onvoldoende afstand van elkaar houden. We willen echter niet nogmaals een bezoek- en contactverbod, maar ook geen nieuwe besmettingen. Daarom zijn aanvullende beschermingsmaatregelen nodig. En we weten inmiddels dat mensen ook zonder noemenswaardige klachten besmet kunnen zijn en dus anderen kunnen besmetten. En dat mensen die besmet zijn al twee dagen voor ze klachten krijgen het virus aan iemand anders kunnen overdragen. Dus ook al heb je geen klachten, dan nog kun je al besmet zijn.

Er zijn in Nederland eindeloze discussies gevoerd over het wel of niet dragen van een mondneusmasker. De algemene teneur is dat iedereen duidelijkheid wil en eenvoudige regels, en dat een mondneusmasker zeker helpt. Het is een belangrijke aanvullende bescherming.

Minimaal 1,5 meter afstand

De belangrijkste regel is en blijft: houd afstand! Minimaal 1,5 meter, altijd en overal. En was je handen regelmatig. En uiteraard begrijpen we dat de ruimtes soms (te) klein zijn en dat zorg soms moet worden verleend binnen de 1,5 meter. Dan kán het écht niet anders, maar dan is ook aanvullende bescherming nodig. Maar het uitgangspunt is en blijft: altijd onderling afstand houden, hoe onnatuurlijk dat ook is en voelt, en hoe moeilijk dat ook is.

In gesprek

We zijn ook in gesprek gegaan met de centrale cliëntenraad, centrale verwantenraad en ondernemingsraad over mondneusmaskers. De behoefte lag bij het formuleren van een eenduidig en helder beleid voor cliënten, bezoekers/verwanten en medewerkers. Een beleid waarbij we zoveel mogelijk aan iedereen rechtdoen. Hierbij zijn we uitgegaan van drie waarden: veiligheid, leefbaarheid en continuïteit.

Bezoek/vrijwilligers

Iedereen die op bezoek komt op locaties moet een mondneusmasker op, gedurende de gehele tijd dat de bezoeker/vrijwilliger in een gebouw/kamer/appartement etc. is van De Lichtenvoorde. De mondneusmaskers staan bij de ingang. Er staat een prullenbak, zodat de mondneusmaskers na gebruik kunnen worden weggegooid. Ook is er desinfectans aanwezig, zodat iedereen bij binnenkomst de handen ontsmet. Ook dat blijft nodig. Tijdens het bezoek houden mensen, ook met mondneusmasker, minimaal 1,5 meter afstand. Ook in het appartement/kamer van de cliënt. Het mondneusmasker gaat pas weer af bij het verlaten van een gebouw.

Cliënten

Cliënten hoeven geen mondneusmasker te dragen binnen de locatie. Cliënten houden ook minimaal 1,5 meter afstand. Maar soms zijn zij niet in staat onderling altijd minimaal 1,5 meter afstand te houden. Denk bijvoorbeeld aan samen eten aan tafel bij groepswonen. Als afstand houden niet lukt, dan gaan medewerkers en cliënten van de locatie met elkaar in gesprek. Zij maken dan passende afspraken. Er moet uiteraard ook aandacht voor hygiëne blijven.

Medewerkers

Medewerkers bewaren onderling en naar cliënten minimaal 1,5 m afstand. Daarnaast het dringende advies gedurende de dienst gezichtsbescherming te gebruiken. Lukt afstand houden niet, bijvoorbeeld bij het verstrekken van medicatie en persoonlijke verzorging, dan moet een medewerker bescherming dragen: een mondneusmasker of face shield (doorzichtig gezichtsmasker). De medewerker kan zelf kiezen wat hij/zij wil dragen. Het face shield kan bij voorkeur gedragen worden tijdens sociale activiteiten, zoals groepsbijeenkomsten en bij cliënten waarbij bijvoorbeeld het zien van de gezichtsuitdrukkingen van belang zijn.

Vervoer

Binnen het vervoer wordt altijd een mondneusmasker gedragen, door alle cliënten én door de chauffeur.

Ingangsdatum

De extra bescherming gaat per vandaag (vrijdag 9 oktober) in, omdat de besmettingen blijven toenemen, ook binnen De Lichtenvoorde. Er zijn prullenbakken en mondneusmaskers besteld en posters gemaakt. Die worden 9 en 10 oktober geleverd. We gaan naar de teams uitleveren wat al binnen is. Begin volgende week (12 en 13 oktober) worden extra mondneusmaskers geleverd evenals face shields.

Zijn er vragen?
Stel ze dan aan de begeleiders van het zorgteam.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Update 29-9: wat is ons beleid rondom het coronavirus?

In de persconferentie van 28 september is een aanscherping van maatregelen aangekondigd. Deze aanscherping hebben we doorvertaald naar De Lichtenvoorde. Deze aanpassingen vragen om een goede en zorgvuldige afweging vanuit verschillende perspectieven. In dit bericht geven we een update. Als er wijzigingen zijn in het beleid, wordt het op deze webpagina geplaatst.


Met ingang van 29 september 18.00 uur is het beleid van De Lichtenvoorde rondom het coronavirus als onderstaand. Dit beleid geldt voor de hele maand oktober. De richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid zijn richtinggevend en kaderstellend. Zie voor meer informatie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Wat betekent het voor cliënten?

Voor cliënten gelden dezelfde maatregelen als de landelijke maatregelen.

Bezoek op locatie:
Bezoek is welkom op de locatie. Er gelden wel een aantal regels:

 • Bezoekers hebben geen coronaklachten.
 • Bezoek mag niet ontvangen worden in de centrale ruimte/huiskamer. Dit mag alleen op de kamer/appartement van de cliënt. Hier geldt een maximum van 3 bezoekers (exclusief kinderen t/m 12 jaar).
 • Het is uiteraard van belang om de 1,5 meter ook in de eigen ruimte van de cliënt te waarborgen. Uiteraard mag de cliënt ook een wandeling maken of ergens naar toe gaan.
 • De hygiëneregels blijven gelden.

Op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-28-september-in-eenvoudige-taal staat een omschrijving van alle maatregelen in eenvoudige taal. Er is ook een uitleg op de speciale internetpagina voor cliënten:
www.delichtenvoorde.nl/corona
.


Hoe gaan we om met bijeenkomsten en overleggen?

De maatregelen vanuit het kabinet zijn duidelijk. Wij volgen deze richtlijnen. Dit betekent concreet:

Zorginhoudelijke overleggen:

 • Multidisciplinaire overleggen (MDO’s) die vanuit zorginhoudelijk perspectief noodzakelijk zijn, gaan door.
 • Diagnostiek en behandeling die vanuit zorginhoudelijk perspectief noodzakelijk zijn, gaan door.

Werken op kantoor:

 • Alle medewerkers van kantoor werken thuis. Dit tenzij het noodzakelijk is om op kantoor te werken, bijvoorbeeld als die persoon om medische redenen niet thuis kan werken.

Overig:

 • Het sectorbureau is gesloten. Het bestuursbureau blijft open. Hier is een minimum aan mensen aanwezig die alleen uit echte noodzaak aanwezig moeten zijn.

Mondkapjesplicht
Vanuit VGN ligt er een advies voor preventief gebruik van medische neusmondkapjes. Op dit moment bieden we dit al aan alle teams aan. Ook kunnen bezoekers een mondmasker dragen als ze dit willen. In de komende dagen bepalen we de officiële kaders voor hoe we hier binnen De Lichtenvoorde mee omgaan. Dit doen we in overleg met centrale cliëntenraad, centrale verwantenraad en ondernemingsraad.

Ambulante begeleiding

We merken dat medewerkers zelf goed kunnen inschatten of fysiek bezoek mogelijk is. Dit gaat altijd in overleg met de cliënt. Als bij de cliënt thuis de 1,5 m niet mogelijk is, dan kan de afspraak ook extern plaatsvinden. Als er klachten zijn bij de cliënt of bij de medewerker, dan gaat verloopt de afspraak via beeldbellen. Zo kunnen we continuïteit van zorg blijven bieden.

Dagbesteding

In de landelijke maatregelen en vanuit de VGN worden geen specifieke maatregelen genoemd voor dagbesteding. Daarnaast is er nu geen reden binnen De Lichtenvoorde om het beleid hierin aan te passen. We zetten de dagbesteding daarom zo voort zoals we dit nu al doen, uiteraard conform de regels. We volgen de ontwikkelingen op de voet. Als het in de komende periode noodzakelijk blijkt, zullen we uiteraard het beleid aan moeten passen. We willen hierbij wel benadrukken dat als cliënten klachten hebben, ook lichte klachten, zij op de woonlocatie blijven.

Vervoer

Het vervoer voor cliënten blijft zoals dat nu geregeld is.

Tot slot

Het blijft van belang dat we met z’n allen de RIVM-maatregelen goed naleven.

 • Vermijd (te) drukke plekken
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand
 • Was handen goed en regelmatig
 • Hoest en nies in binnenkant elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die na gebruik weg
 • Blijf thuis bij corona-gerelateerde klachten

Met vriendelijke groet,
Hans Poortier

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Aantal besmettingen neemt toe

(18 september 2020)

De afgelopen weken heb ik met verwondering en bezorgdheid de berichten gevolgd over de snelle toename van het aantal besmettingen in Nederland. En dan met name in grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag etc. De afgelopen dagen neemt het aantal besmettingen in de Achterhoek ook ineens snel toe. In korte tijd hebben we te maken met drie besmettingen op drie verschillende locaties bij zowel medewerkers als cliënten. Dit is een zorgelijke ontwikkeling wat mij betreft!

Gelukkig hebben we het goed onder controle. Familie en de cliënten zijn persoonlijk geïnformeerd over de situatie. Iedereen weet wat er moet gebeuren en wat wel en niet kan. Gelukkig zijn degene die besmet zijn niet ernstig ziek. Maar het heeft veel impact op hen. Zo ook op cliënten en medewerkers om hen heen, want ook zij moeten in quarantaine.

De meeste besmettingen ontstaan nu vooral bij jongeren en jong volwassen, maar niet alleen bij hen. Het is een breed probleem waar we met z'n allen voor staan. De mensen die nu besmet worden, worden over het algemeen minder ziek dan tijdens de eerste golf. Dit komt onder andere door de lagere leeftijd. Of omdat er geen andere gezondheidsproblemen zijn. Het probleem is alleen dat iemand die besmet is op dit moment gemiddeld meer dan één andere persoon besmet. Die ander kan wél heel ziek worden. En dat kan ook een cliënt of medewerker zijn van De Lichtenvoorde.

Gelukkig nemen medewerkers en cliënten de voorzorgsmaatregelen nog steeds serieus. We houden minimaal 1,5 meter afstand, wassen onze handen, mijden bijeenkomsten met groepen etc. Alles om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt.

We zien dat het aantal besmettingen oploopt. De wachttijden tussen aanmelden en de uitslag van een test kan soms wel een week zijn. Daarom gaan we op korte termijn een eigen test drive-in inzetten voor zorgmedewerkers. Het is de bedoeling dat we al de volgende dag de uitslag van de test hebben. Zo kunnen we ervoor zorgen dat onze teams met voldoende medewerkers goede zorg kunnen blijven bieden.

Wij doen er alles aan om het virus buiten de deur te houden. U kunt ons daarbij helpen. Laten we ons allemaal aan de afspraken en maatregelen houden. En als we het niet voor onszelf doen, laten we het dan voor de ander doen die er misschien wel heel ziek van wordt. Alleen samen krijgen we het virus onder controle.

Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact op met de persoonlijk begeleider.

Hartelijke groet,
Hans Poortier
Bestuurder

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Toename aantal coronabesmettingen: naleven RIVM-richtlijnen blijft belangrijk
(29 juli 2020)


Het RIVM heeft gemeld dat er een toename is van het aantal mensen dat positief getest is op corona. Nu veel mensen op vakantie of dagjes uit gaan, is de kans op verspreiding ook groter. Het is belangrijk dat we ons met z’n allen aan de voorzorgsmaatregelen blijven houden.


Daarom vragen we aandacht voor het volgende:
- Vermijd (te) drukke plekken
- Houd minimaal 1,5 afstand
- Let op hygiëne: was meerdere keren per dag je handen met zeep
- Ontmoet bij voorkeur mensen buiten
- Zorg voor goede ventilatie binnenshuis
- Let op ziekteverschijnselen
- Meld je bij klachten aan voor een test, zelfs bij milde klachten

Wij wensen iedereen een gezellige en gezonde zomerperiode!

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Vakantieregeling cliënten
(18 juni 2020)

Nu de overheid het reisadvies versoepeld heeft, mag iedereen weer op vakantie. Ook cliënten willen graag op vakantie. De Lichtenvoorde kan en wil dit niet verbieden, maar geeft wel een aantal zwaarwegende aandachtspunten mee bij het afwegen van bestemming, de soort accommodatie en activiteiten tijdens de vakantie.


Waar moeten we bij stilstaan?

 • Het coronavirus is niet weg, er blijft een reëel risico op besmetting met het virus.
 • Cliënten keren na een vakantie terug op een locatie waar zij samen met andere cliënten wonen.
 • Cliënten moeten zo veilig mogelijk kunnen wonen en medewerkers moeten hun werk veilig kunnen doen.

Cliënten die ambulant wonen of op een appartement
Voor cliënten die ambulant wonen of wonen op een appartement en op afstand begeleid worden, is er minder risico voor andere cliënten en medewerkers van de woonlocatie. Daarom kan de cliënt op vakantie naar eigen keuze en mogelijkheden. De cliënt moet zich wel bewust zijn van onderstaande aandachtspunten.

Cliënten die wonen volgens groepswonen

Voor cliënten die wonen volgens groepswonen en/of cliënten die behoren tot de risicogroep zien we de volgende mogelijkheden als minst risicovol:

 • Een vakantie met de eigen woonlocatie.
 • Een vakantie met de ‘vaste’ verwanten, waar cliënt ook op bezoek gaat of gaat logeren. Hierbij worden cliënt en verwant(en) dan gezien als één huishouden. Tijdens de vakantie moeten zij zich houden aan de RIVM-richtlijnen. Denk hierbij aan de hygiënemaatregelen en het houden van minimaal 1,5 meter afstand tot anderen. Een accommodatie met eigen sanitair heeft de voorkeur.

'Aangepaste' vakanties
Er zijn cliënten die op vakantie gaan met een reisorganisatie die ‘aangepaste’ vakanties aanbiedt. We merken dat deze reisorganisaties (bijvoorbeeld SET reizen, Wielwaal, Buitenhof etc.) hun vakanties weer door laten gaan. Deze organisaties zeggen zich aan de RIVM-richtlijnen te houden. Wij vragen ons af in hoeverre dit mogelijk is, omdat het gaat om een vakantie met verschillende deelnemers en begeleiders, die elkaar niet kennen. Het deelnemen aan deze vakanties door cliënten die wonen volgens groepswonen, zien we als een groot risico. Niet alleen voor deze cliënten zelf, maar ook na de vakantie voor de andere cliënten en medewerkers van de woonlocatie. In verband met de risico’s raden wij daarom sterk af om deel te nemen aan deze vakanties.

Aandachtspunten

 • Volg de meest actuele richtlijnen m.b.t. vakantie van de Rijksoverheid
 • Als er door een opvlamming van het coronavirus tijdens de vakantie extra kosten voortkomen uit langer verblijf, niet kunnen werken ed. zijn deze niet voor rekening van De Lichtenvoorde.
 • Als een cliënt besluit een al geboekte vakantie te annuleren, worden de kosten niet door De Lichtenvoorde vergoed.

Triage voor terugkeer op locatie

 • De cliënt/verwant/reisleiding neemt de avond voor terugkeer op locatie contact op met een begeleider van de woonlocatie. Deze neemt triage af. Bij vragen of twijfel kan begeleider contact opnemen met het Mobiel Verpleegkundig Team (MVT) of de verpleegkundig adviseur.
 • Als er twijfel is of er zijn corona-gerelateerde klachten:
  - Bij een vakantie met verwanten, blijft de cliënten bij verwanten tot na afname test (door verwanten aan te vragen). Als de cliënt geen corona heeft, kan de hij/zij terugkeren naar de locatie. Bij een besmetting met corona blijft de cliënt bij de verwanten tot hij/zij klachtenvrij is en een akkoord van de verpleegkundig adviseur heeft.
  - Bij de overige vakanties gaat de cliënt in quarantaine op eigen appartement/kamer tot de uitslag van de test. Daarna wordt verder beleid bepaald in overleg met de verpleegkundig adviseur.

Zijn er vragen?
Dan kan er contact opgenomen worden met de zorgteammanager en/of gedragsdeskundige.

Je kunt het beleid hier ook downloaden:
Vakantieregeling cliënten

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Update: bezoek aan / logeren bij verwanten door volwassenen
(12 juni 2020)

Per 19 juni kunnen ook volwassen cliënten bezoek aan verwanten brengen en gaan logeren.
Deze regeling is voor alle volwassen cliënten wonend bij De Lichtenvoorde, dus de cliënten die:

 • wonen volgens appartementswonen, op afstand begeleid worden en zelfstandig erop uit mogen.
 • wonen volgens groepswonen (voor deze cliënten is dit een extra verruiming, zowel kort bezoek als logeren buiten de locatie wordt hiermee mogelijk. Er is waarschijnlijk geen extra risico bij een korter of langer verblijf op een mogelijke besmetting met het coronavirus).

De algemene uitgangspunten van de overheid en RIVM-richtlijnen zijn hierbij leidend en kaderstellend. Bij het bezoek aan / logeren bij verwanten krijgt de cliënt een brief mee, waarin we vragen om de richtlijnen van het RIVM en Rijksoverheid te volgen. Dit is van belang vanwege het samenwonen van cliënten in een groep. We willen het voor iedereen zo veilig mogelijk houden.

Het logeren mag onder de volgende voorwaarden:

 • De cliënt heeft geen corona-gerelateerde klachten zoals neusverkoudheid, hoesten en/of geen verhoging/koorts.
 • Op het adres waar de cliënt naartoe gaat zijn geen mensen met corona-gerelateerde klachten en/of geen verhoging/koorts.
 • Op de locatie van De Lichtenvoorde waar de cliënt verblijft, is geen verdenking of bevestigd corona vastgesteld.
 • De cliënt gaat naar één adres voor bezoek aan / logeren bij verwanten.
 • De cliënt wast de handen bij vertrek en bij terugkomst volgens richtlijn RIVM.
 • Verwanten komen niet in de woon- of behandelgroep als zij de cliënt ophalen en terugbrengen. Medewerkers en verwanten houden 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Het advies is om 1,5 meter afstand te houden, maar wij begrijpen dat tijdens het bezoek/logeren afstand houden niet altijd mogelijk is.
 • In het weekend/de periode dat de cliënt bij verwanten is, wordt geadviseerd dat het gezin geen contacten met of bezoek van anderen krijgt of elders op bezoek gaat.
 • Voor terugkomst wordt door begeleiding telefonisch uitgevraagd of de cliënt en/of een van de andere huisgenoten klachten heeft gekregen, die passen bij het coronavirus.
 • Na terugkomst van de cliënt wordt er geobserveerd op corona-gerelateerde klachten. Bij klachten en bij twijfel wordt de cliënt getemperatuurd. Zie hiervoor ook het artikel 'kijk ziektegericht'.
 • Bij corona-gerelateerde klachten of twijfel over klachten bij cliënt of verwanten (waar cliënt heeft verbleven) heeft begeleiding altijd contact met het mobiel verpleegkundig team en/of verpleegkundig adviseur.
 • Als tijdens het verblijf van een cliënt of op de eigen woonlocatie of bij verwanten van de cliënt een besmetting met corona vermoed of bevestigd wordt, wordt in overleg met verpleegkundig adviseurs het beleid bepaald.
 • De cliënt zal dan, bij terugkeer op locatie, begeleid worden met gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en geen contact hebben met mede-cliënten (quarantaine) tot uitslag van de test bekend is.
  - Bij een negatieve test wordt de quarantaine opgeheven.
  - Bij een positieve test wordt volgens de richtlijnen van het RIVM m.b.t bewezen besmetting gehandeld.

Indien verwanten de cliënt op de woonlocatie van De Lichtenvoorde bezoeken blijft de bezoekregeling van De Lichtenvoorde van kracht.

Aanvullende voorwaarden voor het eerste bezoek aan verwanten/logeren door volwassenen, wonen volgens groepswonen:

 • Er moet contact zijn geweest door de persoonlijk begeleider met verwanten om te bespreken of en hoe het verwantenbezoek/logeren weer opgepakt kan worden en wat daarvoor de meest veilige condities zijn. Denk aan factoren in de te bezoeken locatie, het vervoer ernaar toe, het houden aan de RIVM-richtlijnen.
 • Bij twijfel of vragen moet de persoonlijk begeleider overleggen met de betrokken gedragsdeskundige.
 • Ook kan er altijd overlegd worden met de verpleegkundig adviseurs.
 • Tijdens de periode dat de cliënt bij verwanten verblijft, wordt dringend geadviseerd dat het gezin geen contacten met of bezoek van anderen krijgt of elders op bezoek gaat.

Deze regeling gaat in met ingang van vrijdag 19 juni.

Het beleid is hier te downloaden:

Beleid bezoek aan verwanten door volwassenen

Vragen?
Met vragen kunt u ook terecht bij ons coronateam. Stuur dan een e-mail naar coronavirus@delichtenvoorde.nl.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Stand van zaken 27 mei: Verruiming van de maatregelen

Op dinsdag 19 mei is in de persconferentie een verdere versoepeling van maatregelen aangekondigd. Ook zijn er specifieke maatregelen voor de gehandicaptenzorg gepresenteerd. Vanuit onze visie op de zorg en ondersteuning van cliënten, volgen wij deze versoepeling. In dit bericht geven we een update van de stand van zaken binnen De Lichtenvoorde.


De situatie kan dagelijks wijzigen. Daarom vindt u op deze pagina telkens alle relevante informatie over de maatregelen die wij nemen en het laatste nieuws. Wilt u een update ontvangen zodra deze beschikbaar is? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. Klik hier om u aan te melden.

Wat is de kern van ons beleid?

Om te beginnen is de kern van ons beleid nog steeds:
- Volgen van de richtlijnen van het kabinet en RIVM
- Voorkomen van besmetting
- Maatwerk per locatie
- Uitgangspunt is de meest kwetsbare cliënt(en) op een locatie

We laten de versoepeling van de maatregelen voorzichtig en stapsgewijs ingaan om de risico’s op mogelijke coronabesmettingen te beperken. De teams nemen waar nodig zelf contact met u op om te bespreken wat de versoepeling voor cliënten en voor u betekent. Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met het team.

Opstart werken voor cliënten (dagbesteding)

Per 1 juni 2020 krijgt iedere cliënt een vorm van dagbesteding. Dit geldt zowel voor cliënten die thuis wonen, als voor cliënten die bij De Lichtenvoorde wonen. De algemene maatregelen en het organiseren van veilig vervoer zijn cruciale randvoorwaarden. Net als een invulling op maat. We bouwen dit in de komende tijd stap voor stap verder uit. Zo kunnen we ervaring opdoen met 1,5 meter afstand in de activiteitencentra, met het vervoer, met het scheiden van werkplekken enzovoort. In grote lijnen nemen we de volgende stappen:
- Per 20 mei start het werken buiten De Lichtenvoorde voor cliënten daar waar dat mogelijk en verantwoord is. Dit zullen we stapsgewijs verder uitbreiden afhankelijk van de mogelijkheden en situatie van cliënten.
- Per 1 juni is ons voornemen om op beperkte schaal te starten met de activiteitencentra van De
Lichtenvoorde voor die cliënten waarvoor dat mogelijk en verantwoord is.
- Per 15 juni is het voornemen om op ruimere schaal de mogelijkheden bij de activiteitencentra van De
Lichtenvoorde aan te bieden.
- Het streven is dat per 1 juli alle cliënten kunnen werken in de activiteitencentra van De Lichtenvoorde.

Bezoekregeling De Lichtenvoorde

We hebben richtlijnen opgesteld waaraan elke bezoek-/ontmoetingsregeling moet voldoen. Vervolgens hebben de teams in overleg met de zorgteammanager een ‘eigen’ bezoek-/ontmoetingsregeling opgesteld. Deze regeling is specifiek voor hun locatie en de cliënten die daar wonen. Maatwerk dus. Het is belangrijk om te weten dat er nog steeds beperkingen gelden in de bezoekregeling. Dit is om de gezondheid van cliënten, medewerkers en van u zo goed mogelijk te beschermen.

De teams nemen zelf contact met u op om te bespreken wat de versoepeling voor cliënten en voor u betekent. Heeft u nog vragen over de regeling? Neemt u dan contact op met het team.

Er zelf even op uit

Vanuit cliënten is er steeds meer behoefte om er zelfstandig op uit te kunnen. Bijvoorbeeld om een rondje te fietsen, wandelen, buiten te sporten of naar de kapper te mogen. Heel begrijpelijk. Vanuit onze visie op de zorg en ondersteuning van cliënten, volgen wij hierin de versoepeling van de richtlijnen van het kabinet en RIVM. Ook hierbij gaat het om maatwerk. Wilt u hier meer over weten? Neemt u dan contact op met het team.

Ambulante hulpverlening

Vanaf 6 mei zijn we langzaam opgestart met bezoeken van ambulante hulpverlening daar waar het het meest urgent is. Dit geldt zowel voor Ambulant Jeugdhulpverlening, Wet maatschappelijke ondersteuning als levensloopbegeleiding. Ook hier gelden een aantal kaders voor de bezoeken waarbij we de veiligheidsrisico’s voor cliënten en medewerkers zoveel mogelijk beperken.

Logeren buiten De Lichtenvoorde

Per 1 juli 2020 moet vanuit de overheid met iedere cliënt een afspraak zijn gemaakt over logeren buiten De Lichtenvoorde. Voor kinderen tot en met 12 jaar hebben we deze maatregel al ingevoerd. Zij mogen vanaf 21 mei thuis logeren onder bepaalde voorwaarden. Ook jongeren (13 t/m 18 jaar) kunnen met ingang van 30 mei weer bezoek aan thuis brengen. Voor de volwassen cliënten werken we dit in de komende periode verder uit.

Logeren bij De Lichtenvoorde

De logeerhuizen in Ruurlo en Varsseveld blijven gesloten tot 1 september. We kunnen hier niet garanderen dat we de maatregelen goed kunnen uitvoeren. Zo zijn de locaties niet geschikt voor werken volgens de 1,5 meter regel en werken met PBM is bij deze cliënten niet gewenst. Ouders en verwanten zijn hier inmiddels over geïnformeerd en waar gewenst en mogelijk, zetten we ambulante ondersteuning in.

Veilige terugkeer naar de locatie

Het uitgangspunt is dat we toewerken naar een veilige terugkeer naar de locatie vanuit huis. We willen dit realiseren zonder een quarantaine van 14 dagen, voor alle cliënten. Voor kinderen tm 12 jaar die naar de basisschool gaan, geldt de regeling niet meer vanaf 11 mei. Voor jongeren (13 t/m 18 jaar) die weer naar het voorgezet onderwijs gaan of stage lopen, geldt de regeling niet meer met ingang van 1 juni. Voor volwassenen is een procedure opgesteld voor terugkeer. Deze terugkeer geldt met ingang van 8 juni of zoveel eerder indien mogelijk. Het team neemt, als dit van toepassing is, contact met u op over de procedure.

Naschoolse opvang dagbehandeling

De naschoolse opvang dagbehandeling is in aangepaste vorm weer opengegaan op 11 mei, de datum dat ook de basisscholen weer open zijn gegaan. Vooralsnog blijft dit in deze aangepaste vorm.

Over coronabeleid in overleg met centrale cliëntenraad en centrale verwantenraad

De bestuurder informeert de cliëntenraad en verwantenraad met regelmaat. Ook heeft hij bijeenkomsten via beeldbellen. In dit overleg wordt het beleid rondom corona gedeeld en besproken. De raden zijn positief over de manier waarop de maatregelen zijn ingestoken en hoe we ze uitvoeren gezien de complexe omstandigheden. Daarbij geven ze aan het volle vertrouwen te hebben in de aanpak van het coronabeleid van de werkgroep.

Vragen?

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zorgt dat de informatie op www.rivm.nl/coronavirus actueel is. In het filmpje Flatten the curve (Hou de curve plat) is een uitleg te zien over waarom er zulke strenge maatregelen getroffen zijn. Er is ook het filmpje Social distancing (Sociale afstand). Hierin wordt aangegeven waarom het zo belangrijk is dat we ons houden aan de maatregelen om minimaal 1,5 meter afstand te bewaren.

Met vragen kunt u ook terecht bij ons coronateam. Stuur dan een e-mail naar coronavirus@delichtenvoorde.nl. We proberen binnen 24 uur te reageren op uw vraag.

Vertrouwen en ondersteuning

Wij rekenen erop dat we dit ook de komende tijd weer als De Lichtenvoorde samen goed oppakken. We zullen er alles aan doen om cliënten hierin zo goed mogelijk te ondersteunen. Ik bedank u allemaal voor uw begrip in deze tijd en uw medewerking om de situatie zo goed en veilig mogelijk te houden voor de cliënten en voor de medewerkers.

Met vriendelijke groet,

Hans Poortier
Bestuurder

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Routekaart
(15 mei 2020)


Het kabinet heeft op 6 mei haar ‘routekaart’ bekendgemaakt. Een soort stappenplan met data waarop maatregelen de komende maanden stap voor stap worden afgebouwd. Voorwaarde is wel dat de dalende lijn van besmettingen zich voortzet. Deze ontwikkeling volgen wij uiteraard.

In de maatschappij zien we dat elke grens een discussie geeft. Waarom gaat het zwembad wel open en de sauna nog niet? Waarom mag iemand wel naar de kapper en nog niet naar de sportschool? Het is soms ook moeilijk uit te leggen en tegelijkertijd moeten er keuzes worden gemaakt en grenzen worden gesteld. Doet het kabinet dat niet, en zou heel Nederland van de ene op de andere dag weer volop in actie komen, dan zal naar verwachting het virus weer in volle omvang om zich heen grijpen met alle gevolgen van dien. En dat wil niemand.

Dezelfde dilemma’s vertalen zich door naar De Lichtenvoorde. Ook bij ons worden discussies gevoerd over de maatregelen en grenzen. Waarom mag een kind van 12 jaar wel naar de (basis)school en een kind van 13 jaar nog niet naar de middelbare school? Elke grens kun je opschuiven, maar dan ontstaat er altijd weer een nieuwe grens met weer een nieuwe discussie. Daarnaast spelen er duivelse dilemma’s waarbij telkens de veiligheid moet worden afgewogen tegen welzijn, voor zowel medewerkers als cliënten.

Het kabinet heeft een aantal maatregelen aangekondigd die wij volgen en vertalen naar De Lichtenvoorde. In het stappenplan van De Lichtenvoorde valt binnenkort te zien welke stappen al gezet zijn en wat de voornemens zijn voor de komende periode. Zo zal het werken weer langzaam worden opgestart. Zowel binnen De Lichtenvoorde als daar buiten. Er is de afgelopen week hard aan dit plan gewerkt. We willen in de loop van volgende week communiceren over het uitgewerkte stappenplan. Ook hierbij geldt dat het een voornemen is en afhankelijk van de dalende lijn van besmettingen.

We gaan steeds meer toe naar maatwerk op locatieniveau. Denk ook aan het bezoek- en contactverbod. Hierbij gaan we steeds uit van de meest kwetsbare cliënt op de desbetreffende locatie. Ons uitgangspunt blijft dat de kans op coronabesmettingen zo klein mogelijk blijft. Veiligheid blijft voorop staan. Er wordt door locaties volop aan de bezoekregelingen gewerkt. Het uitwerken kost tijd. Zodra daar meer over bekend is, wordt erover gecommuniceerd.

Het is mooi dat we iets meer licht en lucht kunnen geven. Maar voorzichtigheid en waakzaamheid blijven tegelijkertijd geboden. Het virus blijft nog net zo gevaarlijk als pakweg 8 weken geleden.

Het instellen van het bezoek- en contactverbod, het sluiten van de werklocaties etc. waren moeilijke besluiten. We hebben daarbij aangesloten op de maatregelen van het kabinet, RIVM, VGN etc. Het weer langzaam opstarten is nog veel moeilijker. Alleen achteraf zullen we weten of we het goed hebben gedaan.

Hartelijke groet,
Hans Poortier

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

17 april

Om u een hart onder de riem te steken in deze lastige coronatijd hieronder een boodschap van onze bestuurder Hans Poortier. Samen staan we sterk!

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Verzoek medewerking - voorkomen samenscholing

Zoals u weet, doen we ons uiterste best om cliënten en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen en verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We begrijpen dat deze maatregelen uitzonderlijk zijn en beseffen dat we hiermee van iedereen bijzonder veel vragen. Zowel van cliënten, als ook van u en van onze medewerkers. Nu de maatregelen rondom het coronavirus sowieso nog tot eind april duren, proberen we zoveel mogelijk te kijken naar wat wel kan. Soms is het best lastig om te bepalen of iets wel of niet mag. Dan worden ook onbewust de regels van ‘samenscholing’ overtreden. We merken dat verwanten soms onaangekondigd met meerdere personen langskomen voor raambezoek. Dit zorgt onbedoeld voor onveilige situaties. Het kan bijvoorbeeld tot samenscholing leiden en dat willen we juist voorkomen.

Wat betekent samenscholing?
Regels worden overtreden doordat het totale aantal personen meer is dan drie en/of dat er geen 1,5 meter afstand wordt bewaard. We willen voorkomen dat we op locaties familie en vrienden van cliënten weg moeten sturen door ongewenste samenscholing. Dit is in het belang van de veiligheid van iedereen, want corona is nog steeds volop aanwezig. Maar weet ook dat de overheid boetes hanteert als we ons er niet aan houden.

Begrip voor situatie
We begrijpen dat we veel van u vragen, maar vragen om uw begrip voor de medewerkers en de situatie. De medewerkers staan onder hoge druk en nemen hierin hun verantwoordelijk. En dat doen ze ontzettend goed. Daar zijn we trots op. U kunt hen daarin ondersteunen door uw medewerking te geven.

Andere mogelijkheden van contact
Vergeet niet dat u met uw dierbare altijd contact kunnen hebben via de digitale weg. Denk bijvoorbeeld aan het sturen van een digitaal kaartje, een ingesproken bericht, (beeld)bellen enz.

Wij rekenen op u! Hartelijk dank voor uw medewerking en uw begrip in deze uitzonderlijke situatie.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________